niedziela, Sierpień 19Ostrowiec Świętokrzyski w sieci

Będą pieniądze na aktywizację społeczno – zawodową

Prawie 5 milionów złotych trafi do trzech miast północy województwa – Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej – na realizację projektów związanych z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zarząd Województwa rozstrzygnął kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z działania „Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”.

Konkurs dedykowany był Obszarom Strategicznej Interwencji- tym razem obszarom funkcjonalnym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Dotyczy to trzech miast północy regionu- Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej. Skierowany przede wszystkim do instytucji pomocy i integracji społecznej w tym ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się usługami na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z kompleksową i zindywidualizowaną aktywizacją społeczno – zawodową. Wnioski mogły obejmować kontrakty socjalne, w ramach których możliwe było zastosowanie: pracy socjalnej czy prac społecznie użytecznych, kursów i szkoleń umożliwiających nabycie nowych lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ale także aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, oraz działania wspierające, jak poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne umożliwiające powrót do życia społecznego i na rynek pracy.

Na konkurs realizowany przez Urząd Marszałkowski – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło 18 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej Zarząd Województwa skierował do dofinansowania 7 wniosków. Do projektodawców trafi w sumie prawie 5 milionów złotych.